track & trace

Privacy policy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO" informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Erontrans Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, z którą można się skontaktować:

 • Pisemnie kierując korespondencję pod adres: ul. Grunwaldzka 64B, 83-000 Pruszcz Gdański
 • Telefonicznie pod nr. tel: +48 58 773 93 00
 • E-mailowo pod adresem: rodo@erontrans.pl

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • Zlecenia usług oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed realizacją zlecenia usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • jeżeli zajdzie potrzeba do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych w ramach: dochodzenia roszczeń, przetwarzania danych na potrzeby monitoringu wizyjnego (z wyłączeniem profilowania),  zapobiegania oszustwom, zbierane w ramach korzystania ze strony www.erontrans.pl. - zapisywania informacji w plikach cookies

 

3. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania oraz podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na Administratora – zależnie który z powyższych okresów jest dłuższy.

 

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zlecenia usługi.

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.

 

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO);
 • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

 

8. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Klauzula informacyjna - rekrutacja

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO” informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ERONTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, z którą można się skontaktować:

 • Pisemnie kierując korespondencję pod adres: ul. Grunwaldzka 64B, 83-000 Pruszcz Gdański
 • Telefonicznie pod nr. tel: +48 58 773 93 00
 • E-mailowo pod adresem: rodo@erontrans.pl

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w zakresie kategorii danych wymaganych art. 22 ¹ § 1 Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją procesu rekrutacji;
 • na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, w celu i w zakresie wynikającym z realizacji uzasadnionych interesów administratora, za które to interesy uznajemy w szczególności: obronę przed roszczeniami, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej (w tym systemu monitoringu wizyjnego);
 • w zakresie wykraczającym poza kategorie danych wymagane na podstawie pkt. a – b powyżej – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy ERONTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim dostawcy usług teleinformatycznych, a także firmy, które zapewniają wsparcie oraz podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia rekrutacji.

 

4. Źródłem pochodzenia danych nieotrzymanych od Pani/Pana bezpośrednio może być podmiot świadczący usługi w zakresie prowadzenia rekrutacji, za pośrednictwem którego złożyła Pani/Pan aplikację.

 

5. Podanie i umożliwienie ERONTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przetwarzania Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w 22¹ Kodeksu pracy. Niepodanie przez Panią/Pana danych w tym zakresie skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie zaś innych danych niż wymagane lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania ani też nie będzie powodować wobec Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca najdłuższego z następujących okresów:

 • okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, dla potrzeb której dane zostały podane, a w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody także do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na takie samo lub podobne stanowisko,
 • okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 • okres realizacji wyżej opisanych interesów administratora.

 

7. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz - z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) - ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do przenoszenia danych.

 

8. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO

 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).

 

10. W zakresie podanych przez Panią/Pana danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody (tj. w zakresie wykraczającym poza dane wymagane na podstawie art. 22 ¹ Kodeksu pracy), przysługuje Pan/Panu prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać wyrażoną zgodę możne Pani/Pan poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody ma przetwarzanie dodatkowych danych osobowych.

 

Aplikując na ogłoszenie, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych ERONTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim w zakresie wykraczającym poza kategorie danych wymagane na podstawie 22¹ Kodeksu pracy. dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

Contact

Erontrans Main office

Erontrans Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 64B
83-000 Pruszcz Gdanski

Tel: +48 58 773 93 00
Fax: + 48 58 773 93 33
E-mail: erontrans@erontrans.pl